Access to Insight

lotus-america/Cyber

<korean>

 

 

cyber-Lecture

Lecture1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

board >>

cyberView

our first forum

 

교육과정

Ven.Doahn

<2nd President>

 Ahn Soo Kim

 

제6회 졸업식  /   6기 포교사품수식(06년)  /  제7회 졸업식(08년)

"What the Buddha Taught" by the Walpola Rahula(1907-1997)

"What the Buddha Taught"

Mahāsi Sayādaw / <english and korean>

(1~4)

(5~8)

(9~12)

(13~16)

(17~19)

(20~24)

(25~29)

(30~33)

(34)e / (34)k

(35~38)

(39~47)

(48~55)

(56~65)

(66~74)

(75~85)

(86~92)

(93~98)

(99~102)


cyber 학장/ 이치란 박사

The Buddha and His Teachings

Venerable Nārada Mahāthera

Dhamma Talks

로메리카 사이버대학은 인터넷 상에 각광을 받고 계시는 불교계 여러 교수진들의 블로그를 통해서,

불교사회적 기능개발을 향한 후학양성(청소년층-참여, 희망)을 꾀하고자 함에 그 안내역을 맡는다.

그리고 이에 합당한 Cyber교육과정을 편제해, 이수과정을 완료한 자에게는 그 수료자로 인정한다.

마성 스님

홍창성 박사

박경준 교수

김재영 교수

권경임 교수

운정(인수) 법사

유동호 법사

김성철 교수

이진경 박사

이도흠 교수

우희종 교수

강병균 교수